Omezení provozu všech částí Industry

Z důvodu šíření viru SARS-CoV-2 a vyhlášení nouzového stavu je omezen provoz. Aktuální informace na této stránce. (https://labs.industra.space/wiki/SARS-CoV-2)

Revision history of "ED HotCutter"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:37, 7 November 2018Zoid talk contribs 199 bytes +199 Created page with "Školení obsluhy řezačky polystyrenou a pěnových plastů ==Prekvizity== * Obecná BOZP ==Obsah== * Sestavení řezačky(standad a rotační nástavec) * Bezpečná obsluh..."