Provoz Industry pozastaven

Vzhledem k nemožnosti prodloužit nájemní smlouvu se Industra musí přesunout. Od 18. 2. 2021 je tedy provoz pozastaven. Více informací na této stránce. Děkujeme za pochopení.

Revision history of "Objednávky"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:15, 27 July 2020Zoid talk contribs 262 bytes +262 Created page with "Nezbytné požádat o fakturu Dear friends, can you send me the invoice to <email> for this order? The Consignee information is: Company: Vaizard, z.u. - CZ29228107 Street:..."